Products & Service

Test UTP
The test report computer cable UTP and Fiber Optic.

รับทดสอบและออกรายงานสายสัญญาณ คอมพิวเตอร์ UTP และ Fiber Optic

Network Building
Networks with in buildings and industrial facilities.

รับออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย ภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

Fiber Install
FIBER OPTIC INSTALLED

รับออกแบบ และติดตั้งระบบสายสัญญาณ ต่างๆ เช่น Fiber Optic, UTP, RG6, AV ภายใน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

Electrical
Electrical systems in buildings and factories.

รับออกแบบ และติดตั้ง ระบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร และ โรงงานอุตสาหกรรม

Air Condition
Air conditioning systems in buildings.

รับออกแบบ และติดตั้ง ระบบเครื่องปรับอากาศทุกประเภทภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

Who We Are

บริษัทไซเทค เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้านการออกแบบ การติดตั้งระบบงาน M&E ภายในอาคาร สำนักงาน ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในเรื่องงาน ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เช่น สาย สายสัญญานคอมพิวเตอร์UTP (สาย LAN) สาย Fiber Optic ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศภายในอาคาร ทั้งนี้ทางบริษัทมีวิศวกรและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี มีการรับประกันในผลงานที่ทำทุกชิ้นงาน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า งานที่รับบริการจากทางบริษัท สามารถเสร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ได้มาตรฐานการทำงานระดับสากลมีความสวยงาม คุ้มค่า คุ้มราคา

Mission and Vision

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ Creation of Quality work
มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า Customer Loyalty
ความต้องการของลูกค้ามาก่อนเสมอ Customer’s needs always come first
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว With fast Service
รับผิดชอบต่อการทำงาน Reponsible for the work